Parveen Shakir Poetry

10:30:00 PM Meher Mughal 0 Comments

Parveen Shakir Poetry

  Parveen Shakir Poetry

"Yad Ker Ke Mujy Num Hugai Hu Gi Palkey
  Ankh Mai Pargaya Kuch Keh Ker Ye Tala Huga"