Parveen Shakir Poetry

Parveen Shakir Poetry

  Parveen Shakir Poetry

"Yad Ker Ke Mujy Num Hugai Hu Gi Palkey
  Ankh Mai Pargaya Kuch Keh Ker Ye Tala Huga"

Popular posts from this blog