Smile. It irritates those who wish to destroy you.

4:34:00 AM ZIA ULLAH 0 Comments


Smile. It irritates those who wish to destroy you.